Informasjon om løypa

Om løypa

Start og mål er i samme ende av løypa, men mål er trekt litt lengre bak.

1. Gå 2 meter. Rull en 2,5″ armtex slange 25 meter. Rullen plasseres i boks.  Passer ikke rullen nedi må man rulle på nytt.  Om det henger noe slange på utsiden av boksen medfører dette 2 sek straff.

 1. Plukk opp slangepakke (19 kg) ved enden av trappa og gå til toppen av tårnet. 62 trinn, 12,5m høyt. Slangepakke legges på anvist plass på toppen av tårnet. Feilplassering av slangepakke gir 2 sek straff.
 1. Heis opp slangerull(19kg) ved hjelp av tau. Slangerull plasseres i kasse.  Feilplassering av slangerull gir 2 sek straff.
 1. Løp ned tårnet. I motsetning til opp hvor det er valgfritt med antall steg, må man på vei ned trå på alle trinn. Hvert miss/ett trinn gir 2 sek straff.

  NB: Trappa er bratt, så hold i rekkverket. Fare for å falle.

 1. Gå opp på slagmaskinen. Ett ben på hver side. Slå stålbommen (72kg) 1,5m bakover, med en 4 kg slegge til angitt punkt. Slår man for kort, gis det 2 sek tidsstraff for hver cm som gjenstår. Det er heller ikke tillat å trå på bommen eller nede i vugga. Man kan heller ikke slå sideveis eller dra bommen med slegga. Dette medfølger diskvalifisering.

  Slegga skal legges igjen innenfor merket område.  Det er kun en del av slegga som trenger å være innenfor, men om hele er utenfor medfører det 2 sek straff.

 1. Løp til andre enden av banen (v/start/mål) og plukk opp strålerør og en trykksatt 1,5″ armtex-slange og løp 15m, spyl ned mål på 20m. Målskiva skal ned, fortsetter man uten dette blir man disket. Strålerøret skal lukkes helt før man legger det i fra seg. Alt fra full stråle til sipling gir 2 sek straff.
 1. Løp ca 4m meter. Løft opp dukke (80kg) og dra den til mål ca 20m. Det er ikke lov å dra dukka i klærne eller i hender og føtter, dette medfører diskvalifisering.  Men så lenge du løfter opp dukka, kan den bæres som du ønsker. Det er lov å sette dukka ned for å ta nytt tak eller pause.

  Tiden stopper når hele dukka er over mållinja.

NB: Endringer kan forekomme!
Løypa, med evt endringer, vil bli gjennomgått før løpsdagen starter.

 

English:

Start and finish are at the same end of the track, but the finish is drawn a little further back.

1: Walk 2 metres. Roll a 2.5″ armtex hose 25 metres. The roll is placed in a box. If the roll does not fit down, you must roll again. If there is any hose hanging on the outside of the box, this results in a 2 sec penalty.

2: Pick up the snake pack (19 kg) at the end of the stairs and go to the top of the tower. 62 steps, 12.5m high. The hose package is placed in the designated place at the top of the tower. Incorrect positioning of the hose pack results in a 2 sec penalty.

3: Lift up the hose reel (19kg) using a rope. The hose reel is placed in a box. Incorrect positioning of the hose reel results in a 2 sec penalty.

4: Run down the tower. In contrast to going up, where the number of steps is optional, you have to step on all steps on the way down. Each miss/one step results in a 2 sec penalty.

NB: The stairs are steep, so hold on to the railing. Danger of falling.

5: Get on the beater. One leg on each side. Hit the steel boom (72kg) 1.5m backwards, with a 4kg sledgehammer to the specified point. If you hit too short, a 2 sec time penalty is given for every cm that remains. It is also not permitted to step on the boom or down in the cradle. Nor can you strike sideways or pull the boom with the sledgehammer. This includes disqualification.

The sledge must be left within the marked area. It is only part of the sledge that needs to be inside, but if the whole is outside it entails a 2 sec penalty.

6: Run to the other end of the track (v/start/finish) and pick up a jet pipe and a pressurized 1.5″ armtex hose and run 15m, flush down the target at 20m. The target plate must come down, if you continue without this you will be dished The jet tube must be completely closed before putting it down. Everything from full jet to trickling results in a 2 sec penalty.

7: Run about 4m meters. Lift up the doll (80kg) and drag it to the finish about 20m. It is not allowed to pull the doll by the clothes or by the hands and feet, this leads to disqualification. But as long as you lift the doll up, it can be carried as you wish. It is allowed to put the doll down to take a new take or break.

Time stops when the entire doll is over the finish line.

NB: Changes may occur!

The route, with possible changes, will be reviewed before the race day starts.